For assistance call 888-645-1333

AC-Q 90t - HolisticHealthPartners

AC-Q 90t

$27.90

Health Concerns

AC-Q 90t by Health Concerns 

AC-Q by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to dispel wind cold in joints, open channels, and tonify kidney.*

Ingredients:  
Clematis (Wei Ling Xian), Ginseng (Ren Shen), Siler (Fang Feng), Saussurea (Mu Xiang), Ho-shou-wu (Ho Shou Wu), Rehmannia (Shu Di Huang), Lindera (Wu Yao), Chiang-huo (Qiang Huo), Tang-kuei (Dang Gui), Gastrodia (Tian Ma), Cinnamon bark (Rou Gui), Aquilaria (Chen Xiang), Frankincense (Ru Xiang), Coptis (Huang Lian), Blue Citrus (Qing Pi), Cloves (Ding Xiang), Gentiana (Qin Jiao), Achyranthes (Niu Xi), Loranthus (Sang Ji Sheng), Borneol (Bing Pian), Asarum (Xi Xin), Adrenosen

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule