Astra Essence 90t - HolisticHealthPartners

Astra Essence 90t

$27.90

Health Concerns

Astra Essence 90t by Health Concerns 

Astra Essence by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to tonify kidney essence, and Yin and Yang.*

Ingredients: 
Astragalus root and seed (Huang Qi and Sha Yuan Ji Zi), Ligustrum (Nu Zhen Zi),Hoshouwu (He Shou Wu), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Rehmannia (Shu Di Huang), Eucommia (Du Zhong), Cuscuta (Tu Si Zi), Ginseng (Ren Shen), Tang kuei (Dang Gui),Cornus (Shan Zhu Yu)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule