For assistance call 888-645-1333

Backbone 90t - HolisticHealthPartners

Backbone 90t

$27.90

Health Concerns

Backbone 90t by Health Concerns 

Backbone by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to tonify kidneys, strengthen sinews and bones, and remove blood stasis.*

Ingredients: 
Eucommia (Du Zhong), Psoralea (Bu Gu Zhi), Cibotium (Gou Ji), Cuscuta (Tu Si Zi), Cistanche (Rou Cong Rong), Rehmannia (Shou Di Huang), Gui Ban (Gui Ban), Cyathulae (Chuan Niu Xi), Acanthopanacis (Wu Jia Pi), Tang-kuei tails (Dang Gui Wei), Dipsaci (Xu Duan), Carthamus (Hong Hua), Myrrh (Mo Yao), Cornus (Wu Zhu Yu)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule