For assistance call 888-645-1333

Coptis Purge Fire 90t - HolisticHealthPartners

Coptis Purge Fire 90t

$27.90

Health Concerns

Coptis Purge Fire 90t by Health Concerns 

Coptis Purge Fire by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to purge fire and toxins, and dry dampness.*

Ingredients: Coptis (Huang Lian), Lophatherum (Dan Zhu Ye), Bupleurum (Chai Hu), Rehmannia (Sheng Di Huang), Tang Kuei (Dang Gui), Peony (Bai Shao), Anemarrhena (Zhi Mu), Akebia (Mu Tong), Sophora (Ku Shen), Scute (Huang Qin), Phellodendron (Huang Bai), Alisma (Ze Xie), Plantago seed (Che Qian Zi), Gentiana (Long Dan Cao), Forsythia (Lian Qiao), Gardenia (Zhi Zi), Licorice (Gan Cao) 

This formula is also traditionally known as Long Dan Xie Gan Tang

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule