For assistance call 888-645-1333

Cramp Bark Plus 90t - HolisticHealthPartners

Cramp Bark Plus 90t

$27.90

Health Concerns

Cramp Bark Plus 90t by Health Concerns 

Cramp Bark Plus by Health Concerns delivers Chinese therapeutic action to vitalize blood, reduce spasms, and relieve pain.*

Ingredients: 
Crampbark (Viburnum opulis), Cinnamon twig (Gui Zhi), Achyranthes (Niu Xi), Red Peony (Chi Shao), Moutan (Mu Dan Pi), Leonorus (Yi Mu Cao), Corydalis (Yan Hu Suo), Tang-kuei (Dang Gui), Persica (Tao Ren), Zedoria (E Zhu), Sparganeum (San Leng), Cyperus (Xiang Fu), Saussurea (Mu Xiang), Carthamus (Hong Hua)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule