For assistance call 888-645-1333

Ease Plus (Bupleurum & Dragon Bone) 90t - HolisticHealthPartners

Ease Plus (Bupleurum & Dragon Bone) 90t

$27.90

Health Concerns

Ease Plus (Bupleurum & Dragon Bone) 90t by Health Concerns 

Ease Plus (Bupleurum & Dragon Bone) by Health Concerns delivers Chinese therapeutic action to Sedate Liver Yang, Calm Shen.*

Ingredients: 
Oystershell calcium (Mu Li and Long Gu), Bupleurum (Chai Hu), Ginseng (Ren Shen), Ginger (Gan Jiang), Pinellia (Ban Xia), Scute (Huang Qin), Cinnamon (Gui Zhi), Rhubarb (Da Huang), Saussurea (Mu Xiang)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule