For assistance call 888-645-1333

Enhance 420t - HolisticHealthPartners

Enhance 420t

$79.90

Health Concerns

Enhance 420t by Health Concerns 

Enhance by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to tonify Qi, blood, and essence; clear heat and toxins.*

Ingredients: 
Ganoderma (Ling Zhi), Isatis extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye), Milletia extract (Ji Xue Teng), Astragalus (Huang Qi), Tremella (Bai Mu Er), Andrographis (Chuan Xin Lian), Lonicera (Jin Yin Hua), Aquilaria (Chen Xiang), Epimedium (Yin Yang Huo), Oldenlandia (Bai Hua She She Cao), Cistanche (Rou Cong Rong), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Laminaria (Kun Bu), Tang-kuei (Dang Gui), Hu-chang (Hu Chang), American Ginseng (Xi Yang Shen), Schizandra (Wu Wei Zi), Ligustrum (Nu Zhen Zi), Atractylodes (Bai Zhu), Rehmannia (Shu Di Huang), Salvia (Dan Shen), Curcuma (Yu Jin), Viola (Zi Hua Di Ding), Citrus (Chen Pi), Peony (Bai Shao), Ho Show Wu (He Shou Wu), Eucommia (Du Zhong), Cardamon (Sha Ren), Licorice (Gan Cao)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule