For assistance call 888-645-1333

Fertile Garden 90t - HolisticHealthPartners

Fertile Garden 90t

$27.90

Health Concerns

Fertile Garden 90t by Health Concerns

Fertile Garden by Health Concerns by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to nurture Yin of kidney and liver, and regulate Qi.*

Ingredients: 
Loranthus (San Ji Sheng), Ligustrum (Nu Zhen Zi), Glehnia (Sha Shen), Cuscuta (Tu Si Zi), Pseudostellaria (Tai Zi Shen), Shatavari (Tian Men Dong), Tang-kuei (Dang Gui), White Peony (Bai Shao), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Poria (Fu Ling), Ashwagandha (Withaniae somniferae), Melia (Chuan Lian Zi), Baked Licorice (Zhi Gan Cao), Placenta (Zi He Che)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule