For assistance call 888-645-1333

Flavonex 90t - HolisticHealthPartners

Flavonex 90t

$27.90

Health Concerns

Flavonex 90t by Health Concerns

Flavonex by Health Concerns by Health Concerns delivers Chinese therapeutic actions to promote circulation of Qi and blood.*

Ingredients: 
Pueraria (Ge Gen), Ilex (Mao Dong Qing), Salvia (Dan Shen), Lonicera (Jin Yin Hua), Eucommia (Du Zhong), Acorus (Shi Chang Pu), Cistanche (Rou Cong Rong), Ho-shou-wu (He Shou Wu), Morus fruit (Sang Ren), Rosa (Jin Ying Zi), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Zizyphus (Suan Zao Ren), Tang-kuei (Dang Gui), Schizandra (Wu Wei Zi), Gingko biloba extract (Bai Guo Ye)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule