For assistance call 888-645-1333

Gastrodia Relieve Wind 90t - HolisticHealthPartners

Gastrodia Relieve Wind 90t

$27.90

Health Concerns

Gastrodia Relieve Wind 90t by Health Concerns

Gastrodia Relieve Wind by Health delivers Chinese therapeutic actions to calm internal wind.*

Ingredients: 
Gastrodia (Tian Ma), Uncaria (Gou Teng), Abalone shell (Shi Jue Ming), Gardenia (Zhi Zi), Scute (Huang Qin), Leonuris (Yi Mu Cao), Cyathula (Chuan Niu Xi), Eucommia (Du Zhong), Loranthus (Sang Ji Sheng), Polygonum stem (Ye Jiao Teng), Fu Shen (Fu Shen)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule