For assistance call 888-645-1333

Maternal Herbal 90t - HolisticHealthPartners

Maternal Herbal 90t

$27.90

Health Concerns

Maternal Herbal 90t by Health Concerns

Maternal Herbal by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonifies Liver/Kidney Yin, Relaxes Shen, Invigorates Blood/Qi 

Ingredients: Kirin Ginseng (Jilin Shen), Cistanche (Rou Cong Rong), Rehmannia (Shu Di Huang), Tang-kuei (Dang Gui), Ligustrum (Nü Zhen Zi), Rubus (Fu Pen Zi), Lu Jiao Jiao, Morinda (Ba Ji Tian), Cynamorium (Suo Yang), Fu Shen, Ligusticum (Chuan Xiong), Eucommia (Du Zhong), Epimedium (Yin Yang Huo), Evodia (Wu Zhu Yu), Cinnamon Bark (Rou Gui), Zanthoxylum (Chuan Jiao)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule