For assistance call 888-645-1333

Mobility 2 (Clematis & Stephania) 90t - HolisticHealthPartners

Mobility 2 (Clematis & Stephania) 90t

$27.90

Health Concerns

Mobility 2 (Clematis & Stephania) 90t by Health Concerns

Mobility 2 (Clematis & Stephania) by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Dispel Damp Cold, Warm and Vitalize Blood 

Ingredients: Red Peony (Chi Shao), Tang-kuei (Dang Gui), Ligusticum (Chuan Xiong), Rehmannia (Shu Di Huang), Persica (Tao Ren), Atractylodes (Bai Zhu), Poria (Fu Ling), Siler (Fang Feng), Citrus (Chin Pi), Stephania (Fang Ji), Gentiana (Long Dan Cao), Achyranthes (Niu Xi), Chiang-huo (Qiang Huo), Clematis (Wei Ling Xian), Ginger (Gan Jiang), Angelica (Bai Zhi), Licorice (Gan Cao)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule