For assistance call 888-645-1333

Mobility 3 270t - HolisticHealthPartners

Mobility 3 270t

$69.90

Health Concerns

Mobility 3 270t by Health Concerns

Mobility 3 by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonify and Invigorate Blood, Dispel Cold/Wind/Dampness 

Ingredients: Kirin Ginseng (Ji Ling Shen),Cinnamon Twig (Gui Zhi), Rehmannia (Shu Di), Ho-shou-wu (He Shou Wu), Loranthus (San Ji Sheng) Tang-kuei (Dang Gui), Cistanche (Rou Cong Rong), Ardisia Gigantifolia (Zou Ma Tai), Chiang-huo (Qiang Huo) Du-huo (Du Huo), Tienchi (San Qi), Milletia (Ji Xue Teng) Asarum (Xi Xin), Tinospora (Shen Jin Teng), Chaenomelis (Mu Gua), Achyranthes (Niu Xi)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule