Nine Flavor Tea 270t - HolisticHealthPartners

Nine Flavor Tea 270t

$69.90

Health Concerns

Nine Flavor Tea 270t by Health Concerns

Nine Flavor Tea by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonify Kidney and Liver Yin, Clear Stomach Heat 

Ingredients: Rehmannia (Shu Di Huang and Sheng Di Huang), Dioscorea (Shan Yao), Poria (Fu Ling), Cornus (Shan Zhu Yu), Moutan (Mu Dan Pi), Alisma (Zi Xie), Dendrobium (Shi Hu), Scrophularia (Xuan Shen), Ophiopogon (Mai Men Dong)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule