For assistance call 888-645-1333

Postpartum 270t - HolisticHealthPartners

Postpartum 270t

$69.90

Health Concerns

Postpartum 270t by Health Concerns

Postpartum by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonify Spleen Qi, Jing, Blood, Invigorate Blood, Stop Deficient Bleeding 

Ingredients: Ginseng (Ren Shen), Astragalus (Huang Qi), Rehmannia (Shu Di Huang), Salvia (Dan Shen), Poria (Fu Ling), Leonurus (Yi Mu Cao), Tang-kuei (Dang Gui), White Peony (Bai Shao), Ho-shou-wu (Ho Shou Wu), Ligusticum (Chuan Xiong), Gelatinum (E Jiao), Crataegus (Shan Zha), Rubia (Qian Cao Gen), Citrus (Chen Pi), Artemesia (Ai Ye), Licorice (Gan Cao), Atractylodes (Bai Zhu)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule