For assistance call 888-645-1333

Shen-Gem (Ginseng & Longan) 90t - HolisticHealthPartners

Shen-Gem (Ginseng & Longan) 90t

$27.90

Health Concerns

Shen-Gem (Ginseng & Longan) 90t by Health Concerns

Shen-Gem (Ginseng & Longan) by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonify Spleen Qi and Heart Blood 

Ingredients: Ginseng (Ren Shen), Poria (Fu Ling), White Atractylodes (Bai Zhu), Zizyphus (Suan Zao Ren), Astragalus (Huang Qi), Tang-kuei (Dang Gui), Salvia (Dan Shen), Amber (Hu Po), Polygala (Yuan Zhi), Longan (Long Yan Rou), Saussurea (Mu Xiong), Ginger (Gan Jiang), Licorice (Gan Cao), Cardamon (Sha Ren)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule