For assistance call 888-645-1333

Shen Ling(Shen Ling Bai Zhu San) 90t - HolisticHealthPartners

Shen Ling(Shen Ling Bai Zhu San) 90t

$27.90

Health Concerns

Shen Ling(Shen Ling Bai Zhu San) 90t by Health Concerns

Shen Ling(Shen Ling Bai Zhu San) by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonifies Spleen and Drains Dampness 

Ingredients: Codonopsis (Dang Shen), Atractylodes  (Bai Zhu), Poria (Fu Ling), Baked Licorice  (Zhi Gan Cao), Dioscorea (Shan Yao), Dolichosis (Bai Bian Dou), Lotus Seed (Lian Zi), Coix (Yi Yi Ren),  Cardamon (Sha Ren), Platycodon (Jie Beng), Citrus (Chen Pi)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule