For assistance call 888-645-1333

Virility Tabs 90t - HolisticHealthPartners

Virility Tabs 90t

$27.90

Health Concerns

Virility Tabs 90 tabs by Health Concerns

Virility Tabs by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Tonifies Liver Yin and Kidney Yang, Relaxes the Shen, Tonifies Blood/Qi 

Ingredients: Kirini Ginseng (Jilin Shen), Yu Biao, Cistanche (Rou Cong Rong), Morinda (Ba Ji Tian), Astragalus (Huang Qi), Lu Jiao Shuang, Disacus (Xu Duan), Tang-kuei (Dang Gui), Psoralea (Bu Gu Zhi), Eucommia (Du Zhong), Cynamorium (Suo Yang), Rehmannia (Shu Di Huang), Cardamon (Sha Ren), Gelatin (E Jiao), Cinnamon Bark (Rou Gui)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule