Yin Chao Jin 90t - HolisticHealthPartners

Yin Chao Jin 90t

$27.90

Health Concerns

Yin Chao Jin 90 tabs by Health Concerns

Yin Chao Jin by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Clear Wind Heat  
 
Ingredients: Lonicera (Jin Yin Hua), Forsythia (Lina Qiao), Isatis Extract (Ban Lan Gen and Da Qing Ye), Arctium (Niu Bang Zi), Mentha (Bo He), Schizonpeta (Jing Jie), Soja (Dan Dou Chi), Platycodon (Jie Geng), Lophaterum (Dan Zhu Ye), Phragmites (Lu Gen), Licorice (Gan Cao)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule